Všeobecné obchodné podmienky

Ing.Ondrej Holdy holdysoftware

IČO: 41777140
so sídlom Slovenská Republika, Martina Benku 13, 953 01 Zlaté Moravce
živnostenský register Okresný Úrad Nitra,
číslo živnostenského registra 470-11873
telefónny kontakt : 0949-754-270
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
(ďalej len "holdysoftware")

vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (a reklamačný poriadok).

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi firmou holdysoftware a zákazníkom pri predaji tovaru a poskytovaní služieb. Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Reklamačný poriadok (obchodné podmienky) upravuje aj proces bezplatnej opravy tovaru a procesu v poskytovaní služieb v lehotách tak, ako sú stanovené. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, alebo pokladničný blok).

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov

Reklamácia

Tovar:

 1. Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim a potvrdením záručného listu. Záruka sa vzťahuje na obdobie 24 mesiacov.
 2. Záruka je časový úsek, počas ktorého má zákazník nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia, za predpokladu dodržania záručných podmienok.
 3. Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.

Služba:

 1. Záručná doba začína plynúť dňom zrealizovania služby.
 2. Záruka je časový úsek, počas ktorého má zákazník nárok na bezplatné odstránenie chýb spôsobených pri poskytovaní služieb, za predpokladu, že nedošlo k narušeniu služby zo strany zákazníka.
 3. Záruka sa vzťahuje na poskytovanú službu, ak jej znefunkčnenie (výpadok) spôsobí holdysoftware.

Zánik záruky.

Záruka zaniká:

Tovar

 1. Ak bol mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou.
 2. Ak bol poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie.
 3. Ak bol poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby.
 4. Ak boli komponenty zakúpeného zariadenia zamenené za iné než originálneho spotrebného materiálu.
 5. Ak bol vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom, alebo nedbanlivým zaobchádzaním.
 6. Ak bola na ňom poškodená záručná plomba.
 7. Ak bol poškodený živelnou udalosťou, alebo zákazníkom.
 8. Ak bol vystavený nepriaznivému počasiu v rozpore s platným normami pre prevádzku daného zariadenia (tovaru).
 9. Ak bol používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom.
 10. Ak naň pôsobilo silné elektromagnetické pole.
 11. Ak doň vnikla tekutina.
 12. Ak sa v ňom nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla.
 13. Ak bol skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie.
 14. Ak bol neodborne používaný v rozpore s návodom na použitie.
 15. Ak boli na ňom vykonané úpravy , opravy ,alebo podobná manipulácia bez súhlasu holdysoftware.
 16. Ak bolo zariadenie poškodené kolísaním napätia v rozvodnej sieti.
 17. Ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom.
 18. Ak nebol predložený doklad o kúpe.

Služba

 1. Ak došlo k obmedzeniu funkčnosti na strane zákazníka a osôb, ktorým zákazník umožnil prístup k danej službe
 2. Ak bola deaktivovaná (znefunkčnená) neodborným zásahom zákazníka a osôb, ktorým zákazník umožnil prístup k danej službe
 3. Ak bola napadnutá virovým, alebo hekerským prienikom
 4. Ak bola deaktivovaná poruchou zariadení patriacich zákazníkovi

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy a reklamovanie tovaru v rámci záruky

 1. Ak vznikne potreba reklamácie - vždy sa kontaktujte s pracovníkmi firmy holdysoftware.
 2. K zariadeniu (tovaru, službe) priložte podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje.
 3. Pred uplatnením reklamácie je nutné zariadenie (tovar, služba) dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená nastavením,alebo zapojením v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Uplatnenie nároku na bezplatné odstránenie vád na tovare, porúch na tovare a pri znefunkčnení služby

 1. Je potrebné priniesť originál alebo kópiu záručného listu alebo doklad o kúpe výrobku (pri službe doklad o zaplatení za zrealizovanú službu). Ak doklad nepredložíte, nemusí byť výrobok (služba) na reklamáciu - opravu prijatý.
 2. Prevzatie výrobku (nefunkčnej služby) je možné v čase pracovnej doby, alebo dohodou na daný termín tovar (zariadenie, služba) nebude prijatý na reklamačné konanie v prípade ak:

- nie je predložený záručný list alebo doklad o kúpe zariadenia (služby)
- chýba popis reklamovanej nefunkčnosti tovaru (služby)
- zákazník nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku (služby)

Doručenie tovaru (zariadenia, výrobku) poštou (alebo prepravnou službou )

 1. Tovar (zariadenie), ktorý sa reklamuje je potrebné doručiť do firmy holdysoftware zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou.
 2. K tovaru (zariadeniu) je potrebné priložiť originál alebo kópiu záručného listu alebo doklad o kúpe.
 3. K výrobku priložiť podrobný popis poruchy.
 4. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru.
 5. O prijatí tovaru (zariadenia) je zákazník informovaný prostredníctvom email správy, v ktorej je uvedený dátum otvorenia opravy, číslo pod ktorým je oprava evidovaná, predpokladaný dátum ukončenia opravy.
 6. Ak je výrobok pred koncom záruky odporúčame zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka. V takom prípade je požadovanie záruky na výrobok bezpredmetné.
 7. Dopravu reklamovaného výrobku hradí zákazník.

Spôsob riešenia reklamácie

Záručná oprava tovaru (zariadenia), ale opätovné spustenie nefunkčnej služby sa vykonáva opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého výrobku podľa uváženia servisného technika firmy (vzhľadom na technický vývoj aj zariadením iného typu s podobnými technickými parametrami).

Neoprávnená reklamácia

 1. Ak s výrobkom neobdržíme popis poruchy a opis podmienok pri ktorých sa porucha vyskytuje je táto reklamácia charakterizovaná, ako neoprávnená a budeme zaťažená ťarchou poplatku za jeho diagnostiku.
 2. Ak sa opísaná porucha (tovaru, zariadenia, výrobku, alebo služby) neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je v rozpore so záručnými podmienkami je reklamácia považovaná za bezpredmetnú (neoprávnenú) a zariadenie (tovar) sa vráti späť zákazníkovi.
 3. Ak je porucha zariadenia (tovaru, zariadenia, výrobku či služby) spôsobená nevhodnou konfiguráciou používanej aplikácie u zákazníka, je takáto reklamácia považovaná za bezpredmetnú (neoprávnenú) a zariadenie (tovar) sa vráti späť zákazníkovi.
 4. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zariadenie (tovar) na náklady zákazníka zaslaný späť na jeho adresu dobierkou.

Vyrozumenie o vybavení reklamácie

O ukončení reklamácie bude zákazník vyrozumený e-mailom. Rovnakým spôsobom bude informovaný o cene za opravu. Ak zákazník nebude takýmto spôsobom zastihnuteľný a nebude môcť odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady zákazníka spolu v cene účtovanú cenníkom.

Poskytovanie informácií o stave reklamácie

Zákazník pri prijatí zariadenia do opravy dostane doklad, na ktorom je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým je táto oprava registrovaná. V prípade zaslania výrobku (poštou, alebo kuriérnou službou), bude o tomto informovaný e-mailovou správou.

Vyzdvihnutie zariadenia (tovaru, výrobku) z opravy.
Po vyrozumení o vyriešení reklamácie sa reklamovaný predmet (zariadenie, tovar, výrobok) prevezme osobne v sídle firmy holdysoftware.
V prípade doručenia výrobku poštou (alebo kuriérnou službou) je predmet reklamácie odoslaný obdobným spôsobom na jeho adresu.

Nevyzdvihnutie reklamácie z opravy

V prípade si nevyzdvihnutia výrobku do 30dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 2 EUR/deň.V prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania bude s výrobkom naložené podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Záverečné informácie

 1. Každý reklamovaný predmet je nutné testovať a diagnostikovať. Lehota na vybavenie reklamácie je 30dní.
 2. Ak bola vykonaná oprava, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku.
 3. Firma holdysoftware zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia.
 4. Lehota vybavenia opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na obstaranie potrebných komponentov od dodávateľov pre firmu holdysoftware.
 5. V prípade zistenia inej chyby ako bolo uvedené sa vykoná dohovor so zákazníkom ohľadom ďalšieho postupu naloženia s predmetom reklamácie.
 6. Firma holdysoftware nezodpovedá za stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie ak vzniknú diagnostikov, alebo v nutnosti vykonania novej konfigurácie reklamovaného predmetu.

Mimozáručné opravy

Na opravu zariadení (výrobku, tovaru) sa vzťahuje 3 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za vykonanie opravy :

 1. doručením kuriérskou službou na dobierku
 2. hotovosťou

Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia RSO (ARS)

Pokiaľ nie ste spokojný s tým, ako vám vybavíme reklamáciu, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte možnosť sa obrátiť na nás so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť o nápravu do 30 dní od dňa odoslania neodpovieme, alebo na ňu odpovie zamietavo, máte právo podať návrh na začatie ARS na príslušný subjekt.

Zoznam príslušných subjektov:

 1. MH SR - Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Žiadosťou o nápravu

Žiadosť o nápravu môžete podať prostredníctvom nasledovných kontaktov:

 1. Písomne na poštovú adresu: Ing.Ondrej Holdy holdysoftware, Streďanská 2778, 955 03 Topoľčany
 2. E-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 3. Prostredníctvo komunikačnej ONLINE aplikácie: SKYPE. Identifikačné meno pre komunikáciu: holdysoftware

ONLINE formulár na odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Ceny

Všetky ceny sú uvádzané s 20% DPH.

Platobné podmienky

1. U stálych klientov z portfólia holdysoftware formou faktúry s termínom splatnosti obvykle 14 dní (týka sa všetkých poskytovaných služieb, dodávok tovarov, výrobkov a zariadení). Platba sa realizuje po dodaní daného predmetu zákazky (objednávky).

2. Pri realizácii služby u nových klientov (mimo web stránok) - platbou formou preddavku na preddavkovú predfaktúru s uhradením celej finančnej výšky (v zmysle aktuálneho cenníka) s termínom splatnosti spravidla 14 dní. Po uhradení preddavku bude automaticky vystavená faktúra (daňový doklad) s odpočtom preddavku.

3. Pri realizácie služby u nových klientov (tvorba web stránok) - platbou formou preddavku na preddavkovú predfaktúru s uhradením zmluvnej ceny (dohodnutej za cely projekt výroby web stránky) s termínom splatnosti spravidla 14 dní. Po uhradení uvedeného preddavku sa započne z realizáciou objednanej služby a po ukončení vytvorenia web stránky (a služieb s ňou súvisiacich) a odovzdaní funkčného projektu kupujúcemu sa vystaví faktúra (daňový doklad) na celkovú sumu projektu (vytvorenia web stránky) s tým, že v nej bude odpočítaný zaplatený preddavok (teda splatené dve tretiny sumy za projekt).

4. Preddavkovou predfaktúrou na celú sumu vždy u nových klientov pre ktorých sa dodá tovar, výrobok, alebo zariadenie. Po zaplatení je automaticky vystavená faktúra - daňový doklad s odpočtom celého preddavku (termín splatnosti obvykle 14 dní)

5. Dobierkou (s priloženým dokladom o zaplatení - faktúrou)

6. Pri nákupe softvéru predávaného prostredníctvo E-SHOPu - platbou vždy vopred buď využitím ON LINE platobných brán príslušných bánk, alebo bankovým prevodom. Po zaplatení ceny za softvér je vystavená faktúra - daňový doklad, ktorý je zaslaný v elektronickej forme (PDF formát) spolu so zakúpeným softvérom na e-mail kupujúceho.

7. Objednávky služieb (hostingové služby a domény) - platbou vždy vopred buď využitím ON LINE platobných brán príslušných bánk, alebo bankovým prevodom, alebo uhradením vopred vystavenej preddavkovej predfaktúry. Po zaplatení celej sumy z preddavkovej predfaktúry je následne vystavená faktúra - daňový doklad (s odpočtom uhradeného preddavku). Daňový doklad je zaslaný v elektronickej forme (v PDF formáte) na e-mail kupujúceho. Následne sú kupujúcemu vyfakturované služby poskytované v tých časových úsekoch v ktorých boli zaplatené. Uhradenie celej sumy z preddavkovej predfaktúry v termíne splatnosti sa považuje za záväzné objednanie fakturovaných služieb. Kupujúcemu (uhradením preddavkovej predfaktúry po termíne splatnosti) nenáleží nárokovať si služby  uvedené v preddavkovej predfaktúre, aj napriek tomu, že ich uhradil. Uhradenie preddavkovej predfaktúry po termíne splatnosti  sa nepovažuje za záväzné objednanie služieb a preto sa celá uhradená suma kupujúcemu vráti späť bankovým prevodom na jeho bankový účet. 

Dodacie lehoty (tovaru, výrobku, softvéru, zariadenie či poskytnutej služby)

V internetovom obchode holdysoftware (www.holdysoftware.sk) je u každého tovaru (výrobku, softvéru, zariadenia) a služby uvedený termín jeho dodania. Tento termín nie je záväzný, ale orientačný a predstavuje štandardný časový úsek do ktorého sa dodanie tovaru (výrobku, softvéru, zariadenia) a služby zrealizuje. Táto dodacia lehota môže byť ovplyvnená subdodávateľmi holdysoftware a preto z tohoto dôvodu nie je možné chápať túto lehotu, ako záväznú. V prípade a sa bude líšiť skutočná dodacia lehota od deklarovanej, firma holdysoftware je povinná o tejto skutočnosti upovedomiť kupujúceho a následne sa s ním dohodnúť na konkrétnom termíne dodania tovaru (výrobku, zariadenia), alebo služby. V prípade, ak nedôjde k dohode, holdysoftware sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu zaplatený finančný obnos za objednaný tovar (výrobok, zariadenie), alebo službu. Kupujúci v tomto prípade stráca, akýkoľvek nárok na predmetný (objednaný) tovar (výrobok, zariadenie) alebo službu.U softvéru, ktorý je predávaný v ESHOPe sa predmetný softvér dodáva elektronickou formou (na e-mail kupujúceho) najneskôr do 24 hodín od uhradenia ceny za daný softvér.

Náklady za dodanie tovaru, alebo služby

V internetovom obchode holdysoftware (www.holdysoftware.sk) sú u každého tovaru (výrobku, zariadenia) a služby uvedené náklady spojené s ich dodaním. Ak utovaur (výroboku, zariadenia) softvéru, alebo služby nie sú uvedené náklady na dodanie, tovar (výrobok, zariadenie) softvér, alebo služba je dodávaná na náklady holdysoftware.

Vrátenie peňazí za objednaný tovar, výrobok zariadenie a službu

Ak holdysoftware nedodá v dohodnutej lehote tovar (výrobok, zariadenia) alebo služby, holdysoftware sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu celý zaplatený finančný obnos za tovar (výrobok, zariadenie) alebo službu najneskôr do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na dodanie tovaru (výrobku, zariadenia) alebo služby.

4. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie zakúpeného tovaru

V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel je na týchto web stránkach zverejnený predvyplnený formulár. Do uvedenej lehoty je kupujúci povinný doručiť písomné odstúpenie od zmluvy predávajúcemu.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, ak bude tovar vrátený v nekompletnom stave, alebo poškodený, predávajúci vrátenú cenu zníži o náklady spojené k odstráneniu takéhoto stavu na takomto tovare. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých poplatkov, ktoré od neho predávajúci prijal, teda vrátane nákladov na dopravu.Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [www.holdysoftware.sk]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota počas ktorej je firma holdysoftware viazaná svojou ponukou, vrátane ceny vo svojom internetovom obchode

Lehota viazanosti je 15 kalendárny odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu holdysoftware (www.holdysoftware.sk). Cena počas tohoto obdobia zostáva rovnaká, ako v deň nákupu.

Cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku

Je účtovaná základnou sadzbou podľa aktuálneho cenníka holdysoftware.

Softvér vytvorený (naprogramovaný) u holdysoftware s obsiahnutým copywriterom holdysoftware

Softvér vytvorený u holdysoftware (pokiaľ nie je výslovne stanovené inak) podlieha licenčným právam stanovenými v EUPL v.1.1. Každý zdrojový súbor obsahuje označenie príslušnej licencie i s príslušným copywriterom holdysoftware. Na všetky pluginy, moduly a komponenty vytvorené (pre CMS Joomla) u holdysoftware sa vzťahuje podmienka používania len na jednej doméne. Preto sa názov domény uvádza pri vyplnení elektronickej objednávky, ktorá je súčasťou internetového obchodu na týchto stránkach. Ak chcete používať vymenované rozšírenia na viacerých doménach, musíte si ich zakúpiť taký počet, ktorý zodpovedá počtu domén na ktorých sa budú uvedené rozšírenia používať. Porušenie tejto podmienky je sankcionované pokutou.

Služby poskytované kreditným systémom

Kreditný systém slúži na flexibilnejšie platenie za využívané služby. To znamená, že si svoj klientský účet nabijete kreditmi a môžete následne čerpať naše služby bez zbytočného papierovania. Platbu kreditmi ocenia hlavne tí, ktorí často využívajú naše služby (napríklad služby webmastera). Kredity je možné zakúpiť priamo na týchto stránkach v takom rozsahu a v takých cenách, v akých sú ponúkané. Po zaplatení vám zašleme faktúru a kredity vám budú priradené k vášmu klientskému účtu. Čerpanie kreditov nie je časovo limitované. Kredity sú prenosné (je ich možné prenášať na iných a od iných klientov v portfóliu holdysoftware). Na požiadanie vám zašleme výpis z kreditného klientského účtu (zostatok kreditov). Zaplatené kredity sa nevracajú (nie je ich možné refundovať).

Služby webhostingu a domén

Zmluva o poskytovaní web hostingovej služby, registrácia domény (objednávky, úhrady a poskytovanie služieb za predplatené časové obdobie) je formulárová zmluva (ďalej len „Zmluva“) , na základe ktorej si klient (užívateľ služby) môže objednať dodanie služby web hostingu a domén na predurčené časové obdobie. Za Zmluvu sa považuje vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka s povinnosťou platby, alebo Objednávka služieb prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonická objednávka.

Individuálna dohoda o kvalitatívnych, alebo kvantitatívnych parametroch poskytovaných služieb a sankciách za ich nedodržanie, nie je zo strany klienta (užívateľa) právny nárok. Individuálne dojednanie dohody je možné uskutočniť len písomnou formou a o takéto individuálne dojednanie musí klient (užívateľ) požiadať ešte pred uzavretím Zmluvy.

Ochrana osobných údajov

IS tejto web stránky je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky pod registračným číslom 201414897. Plne rešpektujeme osobné údaje našich klientov, avšak pre realizáciu objednávky prostredníctvom objednávkového ON LINE systému je potrebné vyplniť údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, alebo služby, e-mailová adresa pre zaslanie výsledku spracovania objednávky a termínoch doručenia tovarov, alebo služieb a telefónne číslo ktoré je poskytnuté len prepravcovi, ktoré slúži pre kontakt dopravcu tovaru k jeho doručeniu. V prípade, že nesúhlasíte s uložením uvedených údajov v našom IS, uveďte v poznámke k vašej objednávke, že žiadate všetky vami uvedené údaje po realizácii objednávky z nášho IS systému vymazať. Po obdržaní takejto žiadosti, bude po vyexpedovaní takejto objednávky všetky uvedené údaje z IS systému vymazané najneskôr do 48 hodín odo dňa vyexpedovania objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v IS tejto web stránky je súhlas s týmito obchodnými podmienkami, vyplnením registračného formulára, alebo objednávkového formulára, následným potvrdením obchodných podmienok zašktrávacím tlačítkom a kliknutím na tlačítko, ktoré odošle vami vyplnené informácie do IS tejto webstránky.
Prevádzkovateľ tejto web stránky prehlasuje, že s osobnými údajmi získanými registráciou a vyplnením objednávkového formulára na tovar, alebo služby nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neniesť zodpovednosť za odcudzenie osobných údajov získaných registráciou, alebo vyplnením objednávkového formulára v prípadoch,v ktorých nedokáže technickými prostriedkami, ktorými disponuje zabrániť úniku osobných údajov v prípade napadnutia webhostingového servera, alebo web stránky útočníkmi (hackermi, robotmi, škodlivým softvérom).

Tento reklamačný poriadok a obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2018.

WhatsApp Chat

Ondrej Holdy

+421949754270whatsapp
Ondrej Holdy
Programátor
holdysoftware

holdysoftware

telefón+421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy
Visit: holdysoftware.eu
I mail posta
Ing.Ondrej Holdy holdysoftware
ICO: 41777140,  IČ DPH: SK1071879072
Martina Benku 13, 953 01 Zlaté Moravce

Podpora pre web stránky

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia.
Zákazník môže prostredníctvom KLIENTSKEJ ZÓNY uplatniť reklamáciu cez Reklamačný formulár alebo podať sťažnosť prostredníctvom tiketového systému klienta,alebo telefonicky +421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy, alebo písomne na korenšpondečnú adresu sídla firmy.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ak si neželáte ukladať cookies vo vašom počítači, zmeňte príslušné nastavenie vášho webbrowsera. Viac informácií...

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.